Bilgi Talep Formu

Anasayfa  /  Kurumsal  /  Bilgi Talep Formu

Bilgi Talep Formu
Bilgi Talep Formu

BAŞVURU FORMU

(6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU

GEREĞİNCE) (KİŞİSEL VERİ SAHİBİ TARAFINDAN VERİ

SORUMLUSUNA YAPILACAK BAŞVURLARA İLİŞKİN1)

 

GENEL

AÇIKLAMALAR

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununda  (“Kanun”)  ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine (bundan sonra “veri sahibi” olarak anılacaktır), Kanun’un 11’inci maddesinde kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin belirli haklar tanınmıştır.

 

Kanun’un 13’üncü maddesinin 1’inci fıkrası uyarınca; veri sorumlusu olan Şirketimize bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı olarak veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenen diğer yöntemlerle tarafımıza iletilmesi gerekmektedir. Bu çerçevede “yazılı” olarak Şirketimize yapılacak başvuruların, işbu form kullanılarak;

 

1.      İadeli taahhütlü mektupla, 

2.      Noter kanalıyla,

3.      İşbu formun 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanununda tanımlı olan “güvenli elektronik imza” ile imzalanarak Şirketimizin kayıtlı elektronik posta adresine iletilmesi, 4. Bu form doldurularak ilgili tesise şahsen başvurularak,

 

Aşağıda, yazılı başvuruların ne şekilde tarafımıza ulaştırılacağına ilişkin yazılı başvuru kanalları özelinde bilgiler verilmektedir.

 

 

Başvuru Yöntemi

Başvurunun Yapılacağı Adres

Başvuru Gönderiminde

Belirtilecek Bilgi

İadeli Taahhütlü

Mektup ya da Noter

Kanalıyla veya Şahsen

Başvurularınızda

Organize sanayi bölgesi 1.geliştirme bölgesi 2004.cadde no:3 Odunpazarı/Eskişehir

Zarfın üzerine   “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” Yazılacaktır.

Kayıtlı Elektronik Posta

(KEP)     Yoluyla işbu

Formun 5070 Sayılı

Elektronik İmza Kanunu

Hükümlerine uygun

Olarak atılmış güvenli

Elektronik imza ile

İmzalanarak

 

 Düşlersan Metal A.Ş.için 

 ü

Kayıtlı Elektronik Postanın “Konu”

 Bölümüne   “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi”

Yazılacaktır.

 

 

 

 


Yukarıda belirtilen kanallar Kanun’un 13’üncü maddesinin 1’inci fıkrası gereğince “yazılı” başvuru kanallarıdır. Bu form doldurularak ilgili tesise şahsen başvurulabilir, Noter Kanalı ile Taahhütlü İadeli Posta ile Kep Adresi üzerinde ve Kurul’un belirleyeceği diğer yöntemler duyurulduktan sonra bu yöntemler üzerinden de başvuruların ne şekilde alınacağı Şirketimizce duyurulacaktır.

 

Şirket olarak tüm tesislerimiz için forumda başvurunuzun iletilmesini istediğiniz firma bilgisi “ Hangi Firmamız için Talepte Bulunuyorsunuz” alanı mutlaka seçilmelidir. 

 

Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız Kanun’un 13’üncü maddesinin 2’nci fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre talebinizin Şirketimize ulaştığı tarihten itibaren 30    (otuz)    gün içinde yanıtlandırılacaktır.   Yanıtlarımız işbu başvuru formundaki seçiminize göre Kanun’un 13’üncü maddesi hükmü gereğince yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır.  

Bu formun ve talebinizin niteliğine göre sizlerden istenen bilgi ve belgelerin eksiksiz ve doğru olarak tarafımıza sağlanması gerekmektedir.     İstenilen bilgi ve belgelerin gereği gibi sağlanmaması durumunda Şirketimiz tarafından talebinize istinaden yapılacak araştırmaların tam ve nitelikli şekilde yürütülmesinde aksaklıklar yaşanabilecektir. Şirketimizin işbu başvuru formunda talep ettiği bilgi ve belgelerin eksik olması durumunda tarafınızla iletişime geçilerek bu bilgi ve belgelerin en kısa sürede Şirketimize sağlanması talep edilecektir. Bu bilgi ve belgeler Şirketimize gereği gibi sağlanana kadar başvuru değerlendirme süresi olan 30 gün duracaktır.  Bu durumda Şirketimizin kanuni hakları saklıdır. Bu nedenle ilgili formun talebinizin niteliğine göre eksiksiz ve istenilen bilgileri ve belgeleri içerecek şekilde gönderilmesi gerekmektedir.

 

İşbu başvuru formu, Şirketimiz ile olan ilişkinizi tespit ederek, varsa, Şirketimiz tarafından işlenen kişisel verilerinizi eksiksiz olarak belirleyerek, ilgili başvurunuza doğru ve kanuni süresinde cevap verilebilmesi için tanzim edilmiştir. Hukuka aykırı ve haksız bir şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için Şirketimiz ek evrak ve malumat (Nüfus cüzdanı veya Sürücü belgesi sureti vb.)  talep etme hakkını saklı tutar.  Form kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde Şirketimiz, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı mesuliyet kabul etmemektedir. Bu nedenle ilgili formun talebinizin niteliğine göre eksiksiz ve istenilen bilgileri ve belgeleri içerecek şekilde gönderilmesi gerekmektedir

 

Başvuru Sahibi İletişim Bilgileri

 

 

İsim – Soyisim                    : ……………………………………………..............

TC Kimlik Numarası        : ……………………………………………..............

Telefon Numarası              : ……………………………………………..............

E-Posta Adresi               : …………………………………………….............. İletişim Adresi                     : ……………………………………………..............     

Top